Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Portal Orzeczeń
Portal Orzeczeń

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  14/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Końskich
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Końskich

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Końskich Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Końskich - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 01 maja 2015r.

2.      Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Końskich, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

1)      spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

2)      postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

3)      postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);

4)      sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

5)      postępowania w sprawach nieletnich;

6)      postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

7)      przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

8)      przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

9)      przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

10) przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego; 

11)  spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

12)  przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

13)  postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

14)  lustracji;

15)  zastosowania prawa łaski;

16)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

17)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu               w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

18)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

19)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

20)  postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

21)  orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

3.      Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

4.      Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
w Sądzie Rejonowym w Końskich  nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2  do Zarządzenia.

5.      Proces publikacji składa się z następujących etapów:

1)    importu orzeczeń z systemu SAWA/Sędzia 2;

2)      automatycznej anonimizacji;

3)      weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

4)      uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

5)      zatwierdzania publikacji orzeczenia.

6.  Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl

 

§ 2

a.  Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Końskich Zarządzeniem Nr 31/2014 powołał zespół, w skład którego wchodzą osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń ( §1 pkt 2 oraz §2 w/w zarządzenia)

b.      Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

1)      sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;

2)      wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;

3)      przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;

4)   niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby  aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: portal.orzeczeń@konskie.sr.gov.pl

5)      prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

§ 3

1.      Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

2.      Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy
z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3.   Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.

4.    Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Końskich na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 4

 

1.      Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Końskich dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

2.      Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu
Wydziału.

 

§ 5

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Końskich.

§ 6

1.    Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

1)        Małgorzata Najmrocka

2)        Anita Szmidt

3)        Dariusz Boryński

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Końskich

 

 

 

 

 

 

załączniki

 


 Pobierz plik
załącznik Nr 1
ikona pdf
załącznik Nr 2 ikona pdf