Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Skargi i wnioski
Skargi i wnioski

Sposób rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Końskich  regulują przepisy:

-art. 41 a-41e ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych ( T.j. – Dz. U. 2015, poz.133)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 524).

 

 

OGŁOSZENIE

 

Prezes Sądu Rejonowego w Końskich przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu, w poniedziałki, w godzinach od 12.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania w sekretariacie Prezesa Sądu ( Nr tel. 41 372 27 02 w. 54).

 

1. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Organem  właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności  sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego.
6. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

 


 

 

 

Wymogi formalne skargi/wniosku


Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek


O czym należy pamiętać
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia


Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek
Skargę/wniosek można złożyć:
     • na piśmie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Końskich
ul. Iwo Odrowąża 5
26 - 200 Końskie

·        skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu (parter) lub w Oddziale Administracyjnym Sądu ( I piętro, pok. 103) 

·        za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)

·         ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez Kierownika Oddziału Administracyjnego tut. Sądu - pok.103, I piętro)


Termin załatwienia skargi
Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.