Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Informacje arrow Zasady przydziału spraw
Zasady rejestracji i przydziału spraw

 

Zasady rejestracji i przydziału spraw

 

Sposób przydziału spraw w wydziałach Sądu Rejonowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316). Przepisy Regulaminu urzędowania sądów powszechnych przyznają uprawnienia w zakresie Rozpatrywania wpływających do sądu spraw przewodniczącym wydziałów oraz sędziom zgodnie z § 57 i 66.

 

W wydziale cywilnym wszystkie rodzaje spraw rejestrowane są w odpowiednich repertoriach według kolejności wpływu. Sprawy  następnie przydziale są sędziom zgodnie z ułożoną alfabetycznie „listą sędziów” oraz obciążeniem sędziego.

Co do kolejności załatwiania spraw, to czynności w każdej sprawie winny być podjęte bez zbędnej zwłoki, natomiast orzeczenie zapada wtedy kiedy Sąd uzna, że sprawa jest wyjaśniona do rozstrzygnięcia i decyzja w tym względzie należy wyłącznie do sądu orzekającego w sprawie.

 

W wydziale karnym rejestracja spraw, nadawanie numeru prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie art. 351 kpk i wydanym na jego podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 czerwca 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego  (Dz. U. 2003 Nr 107 poz. 1007). Powyższe przepisy nakładają obowiązek rejestrowania dziennego wpływu w sposób alfabetyczny  według nazwiska oskarżonego w każdej sprawie. Sprawy  następnie przydziale są sędziom zgodnie z ułożoną alfabetycznie „listą sędziów” oraz obciążeniem sędziego.

Sprawy nie kierowane na rozprawy są rejestrowane wg dziennego wpływu i przydziale do rozpoznania sędziom w zależności od obciążenia poszczególnymi sprawami, ewentualnie sędziom pełniącym dyżur.

 

W wydziale rodzinnym i nieletnich sprawy rejestrowane są w repertoriach według kolejności alfabetycznej wpływu zgodnie z pierwszą literą nazwiska wnioskodawcy lub powoda.

Przydziału spraw poszczególnym sędziom dokonuję się zgodnie z podziałem numerowym z uwzględnieniem obciążenia sędziego.

 

Szczegółowe ilości i rodzaje spraw załatwianych przez poszczególne wydziały i sędziów określone są zakresem podziału czynności sędziów zatwierdzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.